Zaloguj

REGUlamin sklepu internetowego

Postanowienia Ogólne
Warunki techniczne korzystania z Serwisu
Definicje
Zakres Usług
Zawarcie umowy
Odpowiedzialność
Płatności
Zobowiązania Stron
Przetwarzanie danych osobowych
Cookies
Postępowanie reklamacyjne
Odstąpienie od umowy
Formy i koszty dostawy
Rozwiązanie umowy
Dane kontaktowe
Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym dostępnym w domenie www.zbiam.pl, prowadzonym przez „Zespół Badań i Analiz Militarnych” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-391) ul. Anieli Krzywoń 2/155, biuro przy ul. Bagatela 10/17, 00-585 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567400, numer NIP 5223033915 (dalej: „Serwis”), a także zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców,
w szczególności:

Składania zamówień na Produkty;
Realizacji zamówień na Produkty;
Zapłaty za Produkty;
Odstąpienia od umowy;
Reklamacji.
a) Usługodawca zastrzega, iż Serwis nie jest elektroniczną wersją wydawanych przez niego magazynów pod tytułem: „Wojsko i Technika Bezpieczeństwo Uzbrojenie Przemysł”, „Lotnictwo Aviation International”, „Morza i Okręty”, „MORZE”, „Wojsko i Technika Historia” oraz ich wydań specjalnych oraz monografii.

b) Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

c) Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j . Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

d) Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

e) Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

f) Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu
w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

g) Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
a) W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
przeglądarką typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari itp.
b) Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
a) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

b) Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.

c) Usługodawca – „Zespół Badań i Analiz Militarnych” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/19, 00-585 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567400, numer NIP 5223033915.

d) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

e) Produkt – asortyment znajdujący się w ofercie Serwisu, w tym czasopisma, monografie oraz książki.

f) Koszyk - funkcjonalność Serwisu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika Produkty do zakupu oraz umożliwiająca Usługobiorcy ustalenie i modyfikację danych zamówienia.

g) Konto (Konto użytkownika) - podstrona Serwisu, w ramach której Użytkownik ma możliwość w szczególności: dokonywania aktualizacji swoich danych, zmiany hasła, a także weryfikacji stanu złożonych zamówień.

h) Login (Login użytkownika) - identyfikator wygenerowany z adresu e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta użytkownika, ustalany automatycznie podczas procesu Rejestracji.

i) Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

j) Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Usługobiorcę Konta użytkownika, dokonana w trakcie składania zamówienia w sklepie interentowym Usługodawcy, wymagająca akceptacji Regulaminu.
a) Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:

zakup na serwerach Usługodawcy wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) magazynów pod tytułem: „Wojsko i Technika Bezpieczeństwo Uzbrojenie Przemysł”, „Lotnictwo Aviation International”, „Morza i Okręty”,„MORZE”, „Wojsko i Technika Historia” oraz ich wydań specjalnych oraz monografii przez Usługobiorcę w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Usługobiorcę w Serwisie;
możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego;
możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;
przesyłanie newsletterów do Usługobiorców.
b) Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

c) Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.
a) Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie lub wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu).

b) Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie.

c) Zawarcie umowy świadczenia odpłatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z konta w Serwisie.

d) Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie o czym Usługobiorca zostanie poinformowany z chwilą składania zamówienia.
a) Przy składaniu zamówienia oraz Rejestracji, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zespół Badań i Analiz Militarnych swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę może uniemożliwić dokonywanie przez Usługobiorcę zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

b) Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania osobom trzecim (Loginu i/lub Hasła).

c) W przypadku podania przez Usługobiorcę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
a) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po dokonaniu wpłaty w przez Usługobiorcę w sposób opisany poniżej.

b) Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie przy Produktach.

c) Płatności mogą być realizowane bezpośrednio na rachunek Usługodawcy (chwilą rozpoczęcia realizacji świadczenia Usługi przez Usługodawcę będzie dzień zaksięgowania kwoty na rachunku Usługodawcy) lub za pośrednictwem serwisu Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie (30-522) ul. Wielicka 72, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000296790, numer NIP 634-26-61-860 (chwilą rozpoczęcia realizacji świadczenia Usługi przez Usługodawcę będzie dzień przekazania przez Dotpay informacji o dokonanej wpłacie) oraz za pośrednictwem serwisu: PayPal (PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-113 Warszawa, przy ul. Emilii Plater 53, KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225).

d) Płatności za pośrednictwem systemu Dotpay/PayPal mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Dotpay/PayPal przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

e) Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Dotpay/PayPal.

Usługobiorca, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu Dotpay/PayPal, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową banku.
W przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego użytkownik zostaje przeniesiony na stronę zawierającą informacje wymagane do przelewu, w tym numer konta.

W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system Dotpay, płatność może nie zostać zrealizowana.

W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy. Zwrot nastąpi po otrzymaniu od Usługobiorcy informacji o nadwyżce oraz numerze rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot.
a) Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

b) Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług bezpłatnych łącznie wyniosły nie więcej niż 50 godzin w miesiącu, zaś w świadczeniu Usług płatnych nie więcej niż 10% czasu, za jaki opłacona została dana Usługa.

c) Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie
i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.

d) Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia Loginu i Hasła przed dostępem osób nieuprawnionych.

e) Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

f) Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać zasad Netykiety.

g) Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.

h) Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

i) Usługobiorca Usług wymagających zarejestrowania dokonując Rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy. Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych może skutkować odmową dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

j) W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy, podany w części „Dane kontaktowe” Regulaminu. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.

k) Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Usługobiorców pytania związane z określoną tematyką. Nie dotyczy to Usługi odpłatnej, która została już opłacona przez Usługobiorcę.
a) W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

b) Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
nazwisko i imię Usługobiorcy,
adres poczty elektronicznej,
adres zameldowania na pobyt stały,
adres do korespondencji (do wysłania zamówienia), jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały,
numer NIP,
c) W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

d) Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

e) Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 9 podpunkt b) Regulaminu,
informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
f) Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

g) Usługobiorca Usług wymagających rejestracji realizuje prawo korzystając ze swojego konta w Serwisie.

h) Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

i) Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

j) Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Zespół Badań i Analiz Militarnych może używać plików „cookies” kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer www.zbiam.pl na komputerze użytkownika, które serwer www.zbiam.pl może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów www.zbiam.pl. Zespół Badań i Analiz Militarnych może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy jej serwisami (portalem) a współpracującymi z www.zbiam.pl innymi serwisami internetowymi.

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług www.zbiam.pl.

Jednocześnie Zespół Badań i Analiz Militarnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach www.zbiam.pl (serwisu).
a) Zespół Badań i Analiz Militarnych odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

b) Wszystkie Produkty dostępne w Serwisie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

c) Jeżeli w ciągu 14 dni od wpływu do Usługobiorcy reklamacji nie ustosunkuje się on do jej treści, oznacza to, iż reklamacja została uwzględniona.

d) Zespół Badań i Analiz Militarnych rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Usługodawcę o sposobie dalszego postępowania.

e) W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Usługobiorcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady.

f) W przypadku, gdy realizacja reklamacji Usługobiorcy wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty dostawy ponosi Usługodawca.

g) Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

h) Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca składa w formie pisemnej na adres Usługodawcy, wskazany w „Danych Kontaktowych” w Regulaminie.

i) Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:

w przypadku Usług wymagających podania adresu poczty elektronicznej - adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy;
w przypadku Usług wymagających Rejestracji - nazwę konta (login),
informacje dotyczące rodzaju i daty wystąpienia wady;
żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenie
o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
j) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji w formie pisemnej do Usługodawcy.

k) O uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w reklamacji.
a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Usługobiorca będący Konsumentem, który nabył Produkt, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Usługodawcy), odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Serwisie w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania towaru przez Usługobiorcę lub upoważnioną przez niego inną osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

b) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Usługodawcy możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone:

w formie elektronicznej na adres office@zbiam.pl
w formie pisemnej na adres: „Zespół Badań i Analiz Militarnych” Spółka z o. o. biuro
w Warszawie przy ul. Bagatela 10/17, 00-585 Warszawa,;
wysłane wraz z odsyłanymi Produktami na adres „Zespół Badań i Analiz Militarnych”
Spółka z o. o. biuro w Warszawie przy ul. Bagatela 10/19, 00-585 Warszawa,;
c) Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest poniżej oraz na formularzu dostarczonym wraz z zamówieniem.

Miejscowość) ..........................., (Data) ............................
Zespół Badań i Analiz Militarnych Spółka z o.o.
ul. Bagatela 10/17
00-585 Warszawa

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Ja ............................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
Data zawarcia umowy to.................................................,
data odbioru ...........................................................................................
numer faktury............................................................................................

Imię i nazwisko......................................................................
E-mail ..................................................................................
Adres....................................................................................
Nr telefonu ...........................................................................

Podpis ..................................................................................
Data .....................................................................................

d) Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktu Usługodawcy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z produktu w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

e) Zwrotu można dokonać maksymalnie w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres wskazany „Danych Kontaktowych” w Regulaminie. Do zwracanego produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu (może to być kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.).

f) Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Usługodawca nie odbiera kierowanych na adres Usługodawcy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.

g) Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Usługobiorcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Usługobiorcę sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie).

h) Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na realizację świadczenia.

i) Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

j) Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia przez Usługobiorcę dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
a) Na terenie Polski, przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem przesyłki pocztowej pod wskazany przez Usługobiorcę adres lub do wskazanej placówki Poczty Polskiej.

b) Poza terenem Polski przedmiot zamówienia może być dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez użytkownika adres.

c) Dostawa do placówki Poczty Polskiej – do 2 dni roboczych (odbiór w przeciągu 14 dni, w godzinach otwarcia placówki), koszt: na terenie Polski pokrywa Zespół Badań i Analiz Militarnych;

d) Przesyłka zagraniczna – od 7 do 21 dni od nadania, koszt: zależny od miejsca destynacji, wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie przy Produktach;
a) Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

b) Usunięcie konta nie skutkuje rozwiązaniem zawartych umów. Umowy o świadczenie Usług wymagających zarejestrowania rozwiązują się wskutek wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail.

c) Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna, niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie.

d) Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.

e) Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy sprzedaży oraz informacji handlowej:

„Zespół Badań i Analiz Militarnych” Spółka z o. o.
ul. Bagatela 10/17,
00-585 Warszawa,
E-mail: office@zbiam.pl

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym dostępnym w domenie www.zbiam.pl, prowadzonym przez „Zespół Badań i Analiz Militarnych” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-391) ul. Anieli Krzywoń 2/155, biuro przy ul. Bagatela 10/17, 00-585 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567400, numer NIP 5223033915 (dalej: „Serwis”), a także zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców,
w szczególności:

Składania zamówień na Produkty;
Realizacji zamówień na Produkty;
Zapłaty za Produkty;
Odstąpienia od umowy;
Reklamacji.
a) Usługodawca zastrzega, iż Serwis nie jest elektroniczną wersją wydawanych przez niego magazynów pod tytułem: „Wojsko i Technika Bezpieczeństwo Uzbrojenie Przemysł”, „Lotnictwo Aviation International”, „Morza i Okręty”, „MORZE”, „Wojsko i Technika Historia” oraz ich wydań specjalnych oraz monografii.

b) Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

c) Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j . Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

d) Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

e) Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

f) Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu
w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

g) Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

a) W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
przeglądarką typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari itp.
b) Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

Definicje

a) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

b) Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.

c) Usługodawca – „Zespół Badań i Analiz Militarnych” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/17, 00-585 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567400, numer NIP 5223033915.

d) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

e) Produkt – asortyment znajdujący się w ofercie Serwisu, w tym czasopisma, monografie oraz książki.

f) Koszyk - funkcjonalność Serwisu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika Produkty do zakupu oraz umożliwiająca Usługobiorcy ustalenie i modyfikację danych zamówienia.

g) Konto (Konto użytkownika) - podstrona Serwisu, w ramach której Użytkownik ma możliwość w szczególności: dokonywania aktualizacji swoich danych, zmiany hasła, a także weryfikacji stanu złożonych zamówień.

h) Login (Login użytkownika) - identyfikator wygenerowany z adresu e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta użytkownika, ustalany automatycznie podczas procesu Rejestracji.

i) Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

j) Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Usługobiorcę Konta użytkownika, dokonana w trakcie składania zamówienia w sklepie interentowym Usługodawcy, wymagająca akceptacji Regulaminu.

Zakres Usług

a) Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:

zakup na serwerach Usługodawcy wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) magazynów pod tytułem: „Wojsko i Technika Bezpieczeństwo Uzbrojenie Przemysł”, „Lotnictwo Aviation International”, „Morza i Okręty”,„MORZE”, „Wojsko i Technika Historia” oraz ich wydań specjalnych oraz monografii przez Usługobiorcę w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Usługobiorcę w Serwisie;
możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego;
możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;
przesyłanie newsletterów do Usługobiorców.
b) Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

c) Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.

Zawarcie umowy

a) Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie lub wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu).

b) Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie.

c) Zawarcie umowy świadczenia odpłatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z konta w Serwisie.

d) Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie o czym Usługobiorca zostanie poinformowany z chwilą składania zamówienia.

Odpowiedzialność

a) Przy składaniu zamówienia oraz Rejestracji, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zespół Badań i Analiz Militarnych swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę może uniemożliwić dokonywanie przez Usługobiorcę zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

b) Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania osobom trzecim (Loginu i/lub Hasła).

c) W przypadku podania przez Usługobiorcę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Płatności

a) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po dokonaniu wpłaty w przez Usługobiorcę w sposób opisany poniżej.

b) Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie przy Produktach.

c) Płatności mogą być realizowane bezpośrednio na rachunek Usługodawcy (chwilą rozpoczęcia realizacji świadczenia Usługi przez Usługodawcę będzie dzień zaksięgowania kwoty na rachunku Usługodawcy) lub za pośrednictwem serwisu Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie (30-522) ul. Wielicka 72, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000296790, numer NIP 634-26-61-860 (chwilą rozpoczęcia realizacji świadczenia Usługi przez Usługodawcę będzie dzień przekazania przez Dotpay informacji o dokonanej wpłacie) oraz za pośrednictwem serwisu: PayPal (PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-113 Warszawa, przy ul. Emilii Plater 53, KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225).

d) Płatności za pośrednictwem systemu Dotpay/PayPal mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Dotpay/PayPal przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

e) Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Dotpay/PayPal.

Usługobiorca, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu Dotpay/PayPal, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową banku.
W przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego użytkownik zostaje przeniesiony na stronę zawierającą informacje wymagane do przelewu, w tym numer konta.

W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system Dotpay, płatność może nie zostać zrealizowana.

W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy. Zwrot nastąpi po otrzymaniu od Usługobiorcy informacji o nadwyżce oraz numerze rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot.

Zobowiązania Stron

a) Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

b) Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług bezpłatnych łącznie wyniosły nie więcej niż 50 godzin w miesiącu, zaś w świadczeniu Usług płatnych nie więcej niż 10% czasu, za jaki opłacona została dana Usługa.

c) Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie
i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.

d) Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia Loginu i Hasła przed dostępem osób nieuprawnionych.

e) Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

f) Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać zasad Netykiety.

g) Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.

h) Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

i) Usługobiorca Usług wymagających zarejestrowania dokonując Rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy. Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych może skutkować odmową dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

j) W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy, podany w części „Dane kontaktowe” Regulaminu. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.

k) Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Usługobiorców pytania związane z określoną tematyką. Nie dotyczy to Usługi odpłatnej, która została już opłacona przez Usługobiorcę.

Przetwarzanie danych osobowych

a) W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

b) Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
nazwisko i imię Usługobiorcy,
adres poczty elektronicznej,
adres zameldowania na pobyt stały,
adres do korespondencji (do wysłania zamówienia), jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały,
numer NIP,
c) W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

d) Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

e) Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 9 podpunkt b) Regulaminu,
informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
f) Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

g) Usługobiorca Usług wymagających rejestracji realizuje prawo korzystając ze swojego konta w Serwisie.

h) Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

i) Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

j) Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Cookies

Zespół Badań i Analiz Militarnych może używać plików „cookies” kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer www.zbiam.pl na komputerze użytkownika, które serwer www.zbiam.pl może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów www.zbiam.pl. Zespół Badań i Analiz Militarnych może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy jej serwisami (portalem) a współpracującymi z www.zbiam.pl innymi serwisami internetowymi.

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług www.zbiam.pl.

Jednocześnie Zespół Badań i Analiz Militarnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach www.zbiam.pl (serwisu).

Postępowanie reklamacyjne

a) Zespół Badań i Analiz Militarnych odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

b) Wszystkie Produkty dostępne w Serwisie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

c) Jeżeli w ciągu 14 dni od wpływu do Usługobiorcy reklamacji nie ustosunkuje się on do jej treści, oznacza to, iż reklamacja została uwzględniona.

d) Zespół Badań i Analiz Militarnych rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Usługodawcę o sposobie dalszego postępowania.

e) W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Usługobiorcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady.

f) W przypadku, gdy realizacja reklamacji Usługobiorcy wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty dostawy ponosi Usługodawca.

g) Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

h) Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca składa w formie pisemnej na adres Usługodawcy, wskazany w „Danych Kontaktowych” w Regulaminie.

i) Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:

w przypadku Usług wymagających podania adresu poczty elektronicznej - adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy;
w przypadku Usług wymagających Rejestracji - nazwę konta (login),
informacje dotyczące rodzaju i daty wystąpienia wady;
żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenie
o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
j) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji w formie pisemnej do Usługodawcy.

k) O uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w reklamacji.

Odstąpienie od umowy

a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Usługobiorca będący Konsumentem, który nabył Produkt, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Usługodawcy), odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Serwisie w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania towaru przez Usługobiorcę lub upoważnioną przez niego inną osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

b) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Usługodawcy możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone:

w formie elektronicznej na adres office@zbiam.pl
w formie pisemnej na adres: „Zespół Badań i Analiz Militarnych” Spółka z o. o. biuro
w Warszawie przy ul. Bagatela 10/17, 00-585 Warszawa,;
wysłane wraz z odsyłanymi Produktami na adres „Zespół Badań i Analiz Militarnych”
Spółka z o. o. biuro w Warszawie przy ul. Bagatela 10/19, 00-585 Warszawa,;
c) Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest poniżej oraz na formularzu dostarczonym wraz z zamówieniem.

Miejscowość) ..........................., (Data) ............................
Zespół Badań i Analiz Militarnych Spółka z o.o.
ul. Bagatela 10/17
00-585 Warszawa

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Ja ............................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
Data zawarcia umowy to.................................................,
data odbioru ...........................................................................................
numer faktury............................................................................................

Imię i nazwisko......................................................................
E-mail ..................................................................................
Adres....................................................................................
Nr telefonu ...........................................................................

Podpis ..................................................................................
Data .....................................................................................

d) Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktu Usługodawcy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z produktu w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

e) Zwrotu można dokonać maksymalnie w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres wskazany „Danych Kontaktowych” w Regulaminie. Do zwracanego produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu (może to być kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.).

f) Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Usługodawca nie odbiera kierowanych na adres Usługodawcy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.

g) Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Usługobiorcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Usługobiorcę sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie).

h) Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na realizację świadczenia.

i) Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

j) Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia przez Usługobiorcę dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Formy i koszty dostawy

a) Na terenie Polski, przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem przesyłki pocztowej pod wskazany przez Usługobiorcę adres lub do wskazanej placówki Poczty Polskiej.

b) Poza terenem Polski przedmiot zamówienia może być dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez użytkownika adres.

c) Dostawa do placówki Poczty Polskiej – do 2 dni roboczych (odbiór w przeciągu 14 dni, w godzinach otwarcia placówki), koszt: na terenie Polski pokrywa Zespół Badań i Analiz Militarnych;

d) Przesyłka zagraniczna – od 7 do 21 dni od nadania, koszt: zależny od miejsca destynacji, wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie przy Produktach;

Rozwiązanie umowy

a) Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

b) Usunięcie konta nie skutkuje rozwiązaniem zawartych umów. Umowy o świadczenie Usług wymagających zarejestrowania rozwiązują się wskutek wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail.

c) Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna, niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie.

d) Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.

e) Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

Dane kontaktowe

Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy sprzedaży oraz informacji handlowej:

„Zespół Badań i Analiz Militarnych” Spółka z o. o.
ul. Bagatela 10/17,
00-585 Warszawa,
E-mail: office@zbiam.pl
cross