Zaloguj

POlityka prywatności

Założenia ogólne
Dobrowolność pozyskiwania danych
Pobieranie danych osobowych
Przechowywanie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych
Odbiorcy danych osobowych
Przekazywanie danych poza obszar EOG
Przysługujące Pani/Panu prawa
Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Dodatkowe informacje o cookies
Kontakt
Zmiana Polityki Prywatności
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO jest Zespół Badań i Analiz Militarnych Spółka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-391) ul. Anieli Krzywoń 2/155 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567400, numer NIP 5223033915.

Można się z nami skontaktować:
- pod adresem e-mail: office@zbiam.pl
- pisemnie przesyłając korespondencję na adres ul. Bagatela 10/17, 00-585 Warszawa
- w naszym biurze przy ul. Bagatela 10/17, 00-585 Warszawa

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Zespołu Badań i Analiz Militarnych powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

Zespół Badań i Analiz Militarnych szanuje Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie w zakładce https://sklep.zbiam.pl/sklep/polityka-prywatnosci/ znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.
Zespół Badań i Analiz Militarnych daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie usługi wysyłkowe wymagają zapisania się. Zapisanie się jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil, wysyłając informację na adres: office@zbiam.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z naszych usług.
Zapisanie się do usług oferowanych przez Zespół Badań i Analiz Militarnych, takich jak newsletter, czy zakup wydawanych przez niego magazynów pod tytułem: „Wojsko i Technika Bezpieczeństwo Uzbrojenie Przemysł”, „Lotnictwo Aviation International”, „Morza i Okręty”, „MORZE” „Wojsko i Technika Historia” oraz ich wydań specjalnych oraz monografii, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem tzn.: (nazwisko i imię Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji (do wysłania zamówienia), jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, numer NIP). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami.
Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi, z wyłączeniem adresów podanych w celu realizacji zakupionej usługi. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Zespół Badań i Analiz Militarnych wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez www.zbiam.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych, jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

Dane użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo posiadają oni konto w Serwisie lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Zastrzegamy możliwość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem – do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu, zaś w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Zespół Badań i Analiz Militarnych nie zawiera serwisów (np. czat), w których wprowadzane przez użytkownika treści stają się publicznie dostępne.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

– zawarcia i wykonania umowy/umów sprzedaży produktów oferowanych przez Zespół Badań i Analiz Militarnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– rozpatrzenia reklamacji, ewentualne ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– marketingu bezpośredniego produktów i usług, jakim jest wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną

– wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług

– ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest ocena jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

– Upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organy państwowe, sądy),

– Pośredniczące w zawieraniu umów,

– Świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, informatyczne i nowych technologii, marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo- finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne.
Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowych.
Użytkownik portalu www.zbiam.pl ma prawo dostępu, poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
W tym celu Zespół Badań i Analiz Militarnych udostępnia użytkownikowi stronę profilową https://sklep.zbiam.pl/sklep/moje-konto/ dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd oraz modyfikację posiadanych przez Zespół Badań i Analiz Militarnych danych osobowych o użytkowniku. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może usunąć konto, zwracając się pisemnie do: „Zespół Badań i Analiz Militarnych” Spółka z o. o. ul. Anieli Krzywoń 2/155, biuro w Warszawie przy ul. Bagatela 10/17, 00-585 Warszawa, office@zbiam.pl

Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczyła tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.

Ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.
Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Zastosowanie plików cookie przez serwis www.zbiam.pl

– podniesienie poziomu bezpieczeństwa,

– podtrzymanie sesji Użytkownika,

– analityka z wykorzystaniem Google Analytics - aby lepiej zrozumieć intencje użytkowników Zespół Badań i Analiz Militarnych wykorzystuje pliki cookie, które anonimowo zbierają podstawowe informacje na temat aktywności użytkownika w Serwisie i służą do raportowania źródeł ruchu i analizowania zachowań użytkowników.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie zapisane w przeglądarce. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
Użytkownik Serwisu może skontaktować się z Zespołem Badań i Analiz Militarnych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych.

Zespół Badań i Analiz Militarnych jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie http://www.zbiam.pl/kontakt
Zespół Badań i Analiz Militarnych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej www.zbiam.pl

Założenia ogólne

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO jest Zespół Badań i Analiz Militarnych Spółka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-391) ul. Anieli Krzywoń 2/155 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567400, numer NIP 5223033915.

Można się z nami skontaktować:
- pod adresem e-mail: office@zbiam.pl
- pisemnie przesyłając korespondencję na adres ul. Bagatela 10/17, 00-585 Warszawa
- w naszym biurze przy ul. Bagatela 10/17, 00-585 Warszawa

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Zespołu Badań i Analiz Militarnych powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

Zespół Badań i Analiz Militarnych szanuje Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie w zakładce https://sklep.zbiam.pl/sklep/polityka-prywatnosci/ znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Dobrowolność pozyskiwania danych

Zespół Badań i Analiz Militarnych daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie usługi wysyłkowe wymagają zapisania się. Zapisanie się jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil, wysyłając informację na adres: office@zbiam.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z naszych usług.

Pobieranie danych osobowych

Zapisanie się do usług oferowanych przez Zespół Badań i Analiz Militarnych, takich jak newsletter, czy zakup wydawanych przez niego magazynów pod tytułem: „Wojsko i Technika Bezpieczeństwo Uzbrojenie Przemysł”, „Lotnictwo Aviation International”, „Morza i Okręty”, „MORZE” „Wojsko i Technika Historia” oraz ich wydań specjalnych oraz monografii, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem tzn.: (nazwisko i imię Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji (do wysłania zamówienia), jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, numer NIP). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami.

Przechowywanie danych osobowych

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi, z wyłączeniem adresów podanych w celu realizacji zakupionej usługi. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Zespół Badań i Analiz Militarnych wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez www.zbiam.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych, jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

Dane użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo posiadają oni konto w Serwisie lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Zastrzegamy możliwość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem – do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu, zaś w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Zespół Badań i Analiz Militarnych nie zawiera serwisów (np. czat), w których wprowadzane przez użytkownika treści stają się publicznie dostępne.

Przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

– zawarcia i wykonania umowy/umów sprzedaży produktów oferowanych przez Zespół Badań i Analiz Militarnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– rozpatrzenia reklamacji, ewentualne ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– marketingu bezpośredniego produktów i usług, jakim jest wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną

– wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług

– ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest ocena jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

– Upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organy państwowe, sądy),

– Pośredniczące w zawieraniu umów,

– Świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, informatyczne i nowych technologii, marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo- finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne.

Przekazywanie danych poza obszar EOG

Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Użytkownik portalu www.zbiam.pl ma prawo dostępu, poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
W tym celu Zespół Badań i Analiz Militarnych udostępnia użytkownikowi stronę profilową https://sklep.zbiam.pl/sklep/moje-konto/ dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd oraz modyfikację posiadanych przez Zespół Badań i Analiz Militarnych danych osobowych o użytkowniku. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może usunąć konto, zwracając się pisemnie do: „Zespół Badań i Analiz Militarnych” Spółka z o. o. ul. Anieli Krzywoń 2/155, biuro w Warszawie przy ul. Bagatela 10/17, 00-585 Warszawa, office@zbiam.pl

Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczyła tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.

Ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do wniesienia skargi do PUODO

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje o cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.
Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Zastosowanie plików cookie przez serwis www.zbiam.pl

– podniesienie poziomu bezpieczeństwa,

– podtrzymanie sesji Użytkownika,

– analityka z wykorzystaniem Google Analytics - aby lepiej zrozumieć intencje użytkowników Zespół Badań i Analiz Militarnych wykorzystuje pliki cookie, które anonimowo zbierają podstawowe informacje na temat aktywności użytkownika w Serwisie i służą do raportowania źródeł ruchu i analizowania zachowań użytkowników.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie zapisane w przeglądarce. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Kontakt

Użytkownik Serwisu może skontaktować się z Zespołem Badań i Analiz Militarnych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych.

Zespół Badań i Analiz Militarnych jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie http://www.zbiam.pl/kontakt
b) Wszystkie Produkty dostępne w Serwisie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

c) Jeżeli w ciągu 14 dni od wpływu do Usługobiorcy reklamacji nie ustosunkuje się on do jej treści, oznacza to, iż reklamacja została uwzględniona.

d) Zespół Badań i Analiz Militarnych rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Usługodawcę o sposobie dalszego postępowania.

e) W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Usługobiorcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady.

f) W przypadku, gdy realizacja reklamacji Usługobiorcy wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty dostawy ponosi Usługodawca.

g) Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

h) Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca składa w formie pisemnej na adres Usługodawcy, wskazany w „Danych Kontaktowych” w Regulaminie.

i) Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:

w przypadku Usług wymagających podania adresu poczty elektronicznej - adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy;
w przypadku Usług wymagających Rejestracji - nazwę konta (login),
informacje dotyczące rodzaju i daty wystąpienia wady;
żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenie
o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
j) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji w formie pisemnej do Usługodawcy.

k) O uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w reklamacji.

Zmiana Polityki Prywatności

Zespół Badań i Analiz Militarnych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej www.zbiam.pl
cross